Vedtægter og ordensregler

Vedtægter for Sakskøbing Motor- og Sejlbådsklub

§ 1

Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Sakskøbing Motor- og Sejlbådsklub og har hjemsted i inderhavnen i Sakskøbing, Guldborgsund Kommune. Navnet afkortes til SMSK. Klubbens stander er hvid med motiv af vandtårnet, klubbens emblem er som stander.

§ 2

Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme søsporten, både for sejl- og motorbåde, samt at styrke sammenholdet blandt medlemmerne.

Dette søges især opnået ved:

    At arbejde for etablering og drift af et tidssvarende klubhus i umiddelbar nærhed af havnen.
    At arbejde for overtagelse af bådpladser m.v. i inderhavnen.
    At tilbyde uddannelse, sammenkomster med emner af interesse for bådejerne.
    At afholde fælles sejladser med tilhørende samvær.
    At forbedre og vedligeholde klubbens faciliteter for at sikre dem mod forfald.
    At tegne medlemmerne i forhold til myndighederne.

§ 3

Medlemskab af organisationer

Foreningen er optaget som medlem af Danmarks Fritidssejler Union og er underlagt denne organisations love og bestemmelser.

§ 4

Optagelse af medlemmer

I klubben optages medlemmer, som er aktive eller passive og over 18 år.

Ejere og medejere af både med bådplads i inderhavnen kan kun optages som aktive.

Ikke-bådejere kan optages som aktive eller passive efter ønske.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder klubben, eller ikke overholder betingelserne for brug og ophold på bådpladsen og fællesarealerne.

Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse.

Medlemmer, der er i restance med deres kontingent med mere end 3 måneder, skal ekskluderes og kan ikke genindmeldes, før restancen er betalt.

§ 5

Kontingent og indskud

Kontingent og eventuelt indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, samt betingelserne for fællesarbejdet.

Kontingentet skal være betalt inden d. 1 marts.

§ 6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes inden 1. april og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel med post eller e-mail, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Dagsorden og regnskab udsendes samtidig.

Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 14 dages varsel afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftlig motiveret begæring fra over 1/3-del af de aktive medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes skriftligt til formanden mindst 7 dage før.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer med bådplads i inderhavnen, som ikke er i restance med forfalden betaling.

§ 7

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter

    Valg af dirigent, godkendelse af forretningsorden.
    Valg af stemmetællere og referent.
    Bestyrelsens beretning.
    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
    Indkomne forslag.
    Fremlæggelse af budget og kontingent.
    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    Valg af revisorer og revisorsuppleant.
    Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Dog kræver beslutning om vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke fremmødt, indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling, denne er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Der kan stemmes ved fuldmagt til andet stemmeberettiget medlem.

Skriftlig afstemning foretages ved personvalg og i øvrige tilfælde, når blot 2 medlemmer ønsker det.

§ 8

Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år (kasserer, næstformand, 1 bestyrelsesmedlem) og 2 medlemmer vælges i lige år (formand og 1 bestyrelsesmedlem). Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter og revisor og revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen leder klubbens anliggender mellem generalforsamlingerne og har rådighed over de midler, som er afsat i budgettet, og er ansvarlig for de nævnte midlers anvendelse og opbevaring på en for klubben betryggende måde.

Klubben tegnes af formanden og ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger en sekretær, som fører protokol over bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Bestyrelsen aftaler selv antal bestyrelsesmøder, men skal holde møde, når mindst 2 medlemmer begærer dette.

Kassereren fører løbende regnskab, regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet afsluttes 31. december og forelægges generalforsamlingen i revideret stand.

§ 9

Udvalg og arbejdsgrupper

Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte det fornødne antal arbejdsgrupper efter behov. Alle aktive medlemmer kan udpeges.


§ 10

Hæftelse

Klubben hæfter alene med sin formue.
 

§ 11

Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3-del af de aktive medlemmer stemmer for dette. Hvis der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der kun kræves almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af opløsning skal eventuel formue og faciliteter anvendes til søsportslige formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, afholdt d. 25. marts 2010 og efterfølgende ændret, senest på den ordinære generalforsamling den 8 marts 2016.

Dirigent, Sakskøbing den 8. marts 2016.

Preben Rasmussen.

Ordensregler SMSK 2017, inderhavnen og faskinepladserne

Ordensregler inderhavnen.

§ 1
Besejling af fjorden og havnen må kun ske med max 5 knob.

§ 2
Alle fartøjer skal være forsvarligt fortøjede og affendrede.

§ 3
Alle fartøjer skal være ansvarsforsikrede. Kvittering skal forevises på forlangende.

§ 4

Enhver båd i havnen eller på området skal være forsynet med navn og hjemsted. For hjemmehørende både i havnen gælder det, at de skal være forsynet med klubbens stander, undtagen for åbne joller og mindre både.

§ 5
Enhver bruger skal rette sig efter havnefogedens anvisninger.

§ 6
Det er ikke tilladt at udlåne eller overdrage sin plads til andre, før det er godkendt af bestyrelsen.

§ 7
Efter kølhaling skal der ryddes op på vinterpladsen. Bukke m.m. sættes på anvist plads.

§ 8
Servicebygningen er fortrinsvis for gæstesejlere men kan naturligvis, ved behørigt hensyn, benyttes af medlemmerne.

§ 9
Alle medlemmer skal være med at holde orden i vores flydende klubhus.

§ 10
Evt. slæbejoller og gummibåde må ikke være til gene, eller optage plads for andre.

§ 11
Hvert medlemskab giver kun ret til en bådplads.

Elmåler SKAL anvendes, hvis man har landstrøm ombord.

Elmåleren skal anbringes på elstanderen eller synligt udefra på båden.

Ovennævnte regler gælder sammen med:
Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Findes på vores hjemmeside smsk-sejl.dk og på havnekontoret.

Ordensregler

Pladslejere ved faskinerne.

§ 1
Besejling af fjorden ( fra Oreby ) og havnen må kun ske med max 5 knob.

§ 2
Alle fartøjer skal være forsvarligt fortøjede samt affendrede.
Der skal anvendes to fortøjninger i for og agter.

§ 3
Enhver bruger skal rette sig efter havnefogedens anvisninger.

§ 4
Det er ikke tilladt at udlåne eller overdrage sin plads til andre, før det er godkendt af bestyrelsen.

§ 5
Efter endt kølhaling skal der ryddes op på vinterpladsen. Bukke m.m. sættes på anvist plads.

§ 6
Alle medlemmer skal være med at holde orden i området ved faskinerne.

§ 7
Efter endt brug af slæbestedet, skal bommen lukkes og låses hver gang.

§ 8
Det er ikke tilladt at udlåne den købte nøgle til slæbestedet, den er kun til personligt brug, eventuelt misbrug af denne regel, vil medføre en opsigelse / bortvisning fra den lejede bådplads.

§ 9
Har man ønske om at ændre af indretningen af bådpladsen, skal formanden for S.M.S.K. kontaktes.

§ 10
Eventuel benyttelse af Sejlklubbens vinterplads kan kun ske ifølge aftale med formanden, som anviser en plads.
Bådene må kun stå der i vinterperioden fra uge 44 til og med uge 16.

SMSK
  • Havnegade 2,
  • 4990 Sakskøbing.

Created with Mobirise web software